4 udfordringer i håndteringen af letfordærvelige fødevarer

Posted on

Mælkekander

Fødevarebranchen kræver en konstant sporing af lots og den associerede data om udløbs- og sidste salgsdato, for hvert lot., så det bliver håndteret forsvarligt. Disse data er vigtige for at kunne møde kundernes krav til produkternes resterende holdbarhedstid efter levering og i deres beregning i forbindelse lagerstyring. Nogle produkter er letfordærvelige og har en markant kortere holdbarhed, og kræver omhyggelig koordination af transport- og lageraktiviteter og en hurtig levering til kunden, og giver virksomheder en række udfordringer, som de skal tackle.

Vi har samlet 4 udfordringer i håndteringen af letfordærvelige fødevarer og suppleret med historier fra vores kunder, for at eksemplificere og konkretisere hvordan de bedst muligt kan blive tænkt ind fødevarevirksomhedernes planlægning, via deres ERP-system. Vi kigger specifikt på opgaverne forbundet med udfordringerne, løsningerne herpå, samt fordelene fødevarevirksomheder kan opnå ved at tænke udfordringerne ind i deres planlægning. De 4 udfordringer er:

  1. Resterende holdbarhed
  2. Udløbsdato som beregningsfaktor
  3. Effektiv håndtering af data
  4. Lagring og transport

Udfordring 1: Holdbarhed

Opgaver

En distributør af fødevarer har opstillet garantier for den resterende holdbarhed på deres produkter, over for deres kunder. Koordineringen og sikringen af overholdesen af garantierne foregik i imidlertid manuelt. Den manuelle koordination af pluk og forsendelse af letfordærvelige fødevarer resulterede ofte i fejl og var skyld i mange afskrivninger, som påvirkede forholdet mellem distributøren og dens kunder negativt.

Den manuelle koordination af letfordærvelige fødevarer betød desuden, at det ikke var klart hvilke varer der skulle plukkes og distribueres hvornår, for at kunne imødekomme de opstillede krav for varernes resterende holdbarhed. Det resulterede i, at leverancer, som ikke mødte kunders krav, og i afskrivninger af varer, som var gået over deres holdbarhed. Det gav nedgang i kundetilfredshed og fortjeneste, og betød at den opstillede garanti endte med at blive en finansiel og forretningsmæssig byrde for distributøren.

Løsning

Ved at bruge Microsoft Dynamics’ funktion til holdbarhed (shelf life) er virksomheden nu i stand til at opretholde holdbarhedsdatoer for forskellige lots, som de har på lager, og definere kundekrav til den resterende holdbarhed. Ved hjælp af de informationer, kan systemet give pluklister, der foreslår specifikke lots, som lever op til kundernes krav, men også tager First-Expired-First-Out-princippet (FEFI) i betragtning, for at sikre at produkter vil blive distribueret, inden deres udløb. Desuden får hvert lot sin egen udløbsdato, og kan ligge på flere placeringer på lageret. På den måde er der altid overblik over hvilke holdbarheder der er til rådighed.

Fordele

Holdbarhedsfunktionen gør det muligt for virksomheden, automatisk at understøtte deres kundegarantier om den resterende holdbarhed, og derved reducere fejl og forbedre kundetilfredsheden. Den kan hjælpe med at nedbringe antallet af afskrivninger af produkter, som er gået over deres holdbarhed. 

Udfordring 2: Udløbsdato som beregningsfaktor

Opgave

En distributør leverer forskellige friske fødevarer til en række af fødevareproducenter. Udløbsdatoerne på friske grønsager, var i den forbindelse ikke en faktor i beregningerne som led i planlægningen i det eksisterende ERP-system. Den manuelle koordinering førte ofte til afskrivninger af varer, som var gået over deres holdbarhed, og reducerede derved den økonomiske fortjeneste.

En kunde hos distributøren, brugte deres friske grønsager som ingrediens i deres suppeprodukter. Lot-numrene på de købte ingredienser var blevet identificeret, med en ”bedst-før”-dato og en udløbsdato, da bestillingen var blevet afgivet. Dog havde de forudgående beregninger i planlægningsprocessen ikke taget højde for disse datoer, og varerne var derfor gået over deres holdbarhed, da de blev leveret hos kunden.

Løsning

Eftersom beregningerne i Microsoft Dynamics tager højde for ”bedst-før”- og udløbsdatoer, kan distributøren nu på forhånd slå fast om dét lot en ingrediens er i, kan nå at blive brugt i produktionen.

Fordele

Ved at kombinere ideen om at inddrage udløbsdato i beregningerne i planlægningsfasen, med FEFO-princippet i forbindelse med brugen af ingredienser i produktion, kan distributøren nu optimere brugen af friske ingredienser og reducere afskrivninger af udløbne varer.

Udfordring 3: Effektiv håndtering af data

Opgave

En mejeriproducent, producerede en blandingsost af en række typer af indkøbt ost. Virksomheden skulle hele tiden registrere ostenes værdier, for at kunne anslå deres toleranceniveauer, så de kunne identificere og monitorere varepartier, som overskred toleranceniveauerne.

Producentens ERP-løsning kunne ikke registrere andet end varepartinumre, i forbindelse med varesporing. Virksomhede registrerede alle de resterende data om varepartierne, uden for systemet i et Excel-ark. Arket lå centralt placeret, men var ikke integreret i systemet, så alt reference til det skulle ske manuelt. Fra tid til anden blev der blandet ost i blandingsproduktet, fra et vareparti, som overskred toleranceniveauerne, og systemet havde ingen mulighed for at fremhæve disse.

Løsning

Med Microsoft Dynamics, bliver monitoreringen af varepartierne nu konfigureret, så de registrerer faktorer som fugt, mælketørstoffer, og lignende. Hver værdi bliver identificeret som et heltal med en målværdi, samt acceptable minimum og maksimum tolerancer. De faktiske værdier bliver så knyttet til varepartinumrene for blandingsostene efter produktionsprocessen og kvalitetsrapporteringen fra laboratoriet.

Desuden bliver værdierne også knyttet til varepartinumrene for de indkomne råmaterialer og sammenlignet med data fra leverandører. En rapport giver en sammenligning mellem den faktiske værdi og målværdien for hvert varepartinummer, og varepartier som overskrider tolerancerne bliver markeret, for at begrænse brugen af ingredienser herfra.

Fordele

Alle informationer relateret til indkøbte og producerede partier bliver bragt ind i én central database, som tillader alle bruger at se og undersøge dataene. Informationerne bliver også registreret ved varemodtagelse. Med et system der kontrollerer monitoreringen af toleranceniveauer og markeringen af varepartier, som overskrider tolerancerne, er plukningen og brugen af oste, som ikke lever op til kravene er nu bragt betydeligt ned, sammen med omkostningstunge afskrivninger. Virksomheden har opnået større gennemsigtighed i deres forsyningskæde, og kan nu spore produkter fra deres leverandør til slutbrugeren, og samtidig være bevidst om alle de tilknyttede værdier.

Udfordring 4: Lagring og transport

Opgave

En fødevaredistributør der leverer friske bær fra landbrug til dagligvarebutikker. Det kræver en præcis koordination af transporten, samt lagring af de letfordærvelige frugter, der foregår i et snævert tidsrum.

I nogle tilfælde skal kun den faktiske lagerbeholdning indgå i dagens salgsordrer. Salgsordre med fremtidige leveringsdatoer skulle komme fra planlagte fremtidige leveringer eller andre planlagte ordrer, i stedet for fra lagerbeholdningen. Dette resulterer i uregelmæssigheder i forhold til normal netting (opgørelse over de fremtidige tilgodehavender, medvidere, mellem to parter).

Den logistikansvarlige var nødt til at minimere bearbejdningstiden og transport- og lageromkostningerne for de friske bær. Straks efter høst skal bærrerne hastes til et kølehus, for at begynde en køleproces, hvorefter de bliver flyttet til et lagerrum. De kølede bær bliver transporteret i en kølet lastbil til distributionslagre, og herefter til fødevarebutikker. Alt ind- og udgående transport ved lagrene kræver minutiøs planlægning og cross-docking (at modtage et parti varer, og sende det direkte videre, uden at have haft det igennem lageret), var vitalt, så de modtagne varer kunne blive sendt omgående til den rette lastbil.

Yderligere overvejelser involverede udpakning af store varepartier til mindre sendinger, konsolidering af mange varepartier til større varepartier, ompakingen, montering og samling af produkter og varemærkning.

Løsning

Microsofts Dynamics lagerstyrings- og distributionsegenskaber giver minutiøs koordinering af de friske bær, fra gården til supermarkedet, og understøtter også kravene for cross-docking, og andre forhold.

Fordele

Lagerstyrings- og distributionsegenskaberne minimerer bearbejdningstiden og –omkostninger, og sikrer, at bærrerne bliver flyttet på en effektiv måde, indenfor den snævre tidsramme.


Kunne du lide hvad du læste? Du kan holde dig opdateret på bloggens nyeste indlæg, og deltage i diskussionen, hvis du følger vores LinkedIn-side.

Du kan desuden læse mere om Columbus’ ERP-løsning til fødevarevirksomheder på vores hjemmeside.


Categories : Categories ERP, Forsyningskæde, Fødevare, Fødevaresikkerhed
Tags : Tags , , ,